รายวิชากราฟิกและนำเสนอข้อมูล

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power Point
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................
คำชี้แจ้ง   ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นลำดับขั้นตอน

1. จงเขียนวิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point แบบเป็นขั้นตอน
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Power Point
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ใบความรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
หน่วยที่  1    เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ                เวลาเรียน   ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  การเรียกใช้โปรแกรม Power Point                เวลาเรียน   ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน…………………….... ……………                              ภาคเรียนที่ ….

1.มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

2.สาระสำคัญ

          การเรียกใช้งานโปรแกรม Power Point

 

3.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรม Power Point ได้ถูกต้อง

 

4.สาระการเรียนรู้

          วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม Power Point

 

5.กระบวนการจัดการเรียนรู้

          1. ครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
          2. แจกใบความรู้ เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรม Power Point เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม
          3. เมื่อเครื่องพร้อม ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้
          4. ครูสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัตินักเรียน
          5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point

 

6.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.  ใบความรู้เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรม Power Point
2.  แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point
3.  แบบสังเกตพฤติกรรม

 

7.การวัดผลประเมินผล

1.  วิธีการวัด
- สังเกตการฟัง และการตอบคำถาม
- ตรวจแบบฝึกหัด
2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล
          -  แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point
แบบสังเกตพฤติกรรม
3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

8.บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
     ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
     ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
     ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

                                                  ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน
                                                             (………………..  ……….)
                                             ตำแหน่ง………………………………………………
                                                           ………../…………./………….
9.ข้อคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                    ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง
                                                                               (...................................)
                                                                              ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม


10.ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                                    ลงชื่อ.......................................
                                                                             (นางสุนันทา เรืองทุม)
                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                                                      โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
11.ข้อคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                                       ลงชื่อ.......................................
                                                                                (นายสุวิทย์  มากดี)
                                                                     รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                                                                            โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
12.ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ควรปรับปรุง...............................................................................................
   
                                                                         ลงชื่อ.......................................ผู้บริหาร
                                                                                   (นายสุพล   วรรณจู)
                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
13.ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
…………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……

                                                                   ลงชื่อ.......................................อาจารย์นิเทศก์
                                                                 (นางสาวนิตยา   มณีนิล)

                                                รองคณะบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน      ดี  ให้  2         พอใช้  ให้  1         ควรปรับปรุง  ให้  0
เกณฑ์การประเมิน         การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  ขึ้นไป
เลขที่
ชื่อ สกุล
คะแนน
สรุป


2
2
2
รวม
ผ่าน
ไม่ผ่านเกณฑ์   การสนใจในการตอบคำถาม
ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
   ( ………………………………………… )
                        ………. / …………… / ……….


ใบงาน

ใบงาน
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................
คำชี้แจ้ง          ให้นักเรียนสำรวจข้อมูลของตนเองเพื่อนำเสนอประวัติตนเอง

1. ประวัติส่วนตัว
          ชื่อ-สกุล....................................................................................................................
          วันเดือนปีเกิด.................................................................อายุ....................................
          บิดาชื่อ.....................................................................................................................
          อาชีพบิดา................................................................................................................
          มารดาชื่อ.................................................................................................................
          อาชีพมารดา............................................................................................................
2. ประวัติการศึกษา
          กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียน..........................................................................................
          ชั้น......................................ครูประจำชั้นชื่อ...........................................................
          ชอบวิชาอะไรมากที่สุด..........................................................................................
          ไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุด.....................................................................................
3. ความใฝ่ฝัน
          อยากทำงานอะไร..................................................................................................
          เหตุผลเพราะอะไร................................................................................................
          ดูตัวอย่างจากใคร..................................................................................................
4. เพื่อนสนิทที่สุดในห้อง
          คนที่ 1 .................................................................................................................
          คนที่ 2 .................................................................................................................
          คนที่ 3 .................................................................................................................

¿&'(+.013789:;<=ÿ


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
หน่วยที่  1    เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ                เวลาเรียน   ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ลักษณะผลงานที่ต้องการนำเสนอ          เวลาเรียน   ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน…………………….... ……………                              ภาคเรียนที่ ….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ

          ลักษณะงานที่ต้องใช้โปรแกรมนำเสนอ

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถเลือกงานเพื่อใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลได้

4. สาระการเรียนรู้

          ลักษณะงานที่เป็นข้อความ รูปภาพ กราฟ และลักษณะงานอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ
ด้วยโปรแกรม เพื่อให้น่าสนใจในการนำเสนอ

 

5.กระบวนการจัดการเรียนรู้

          1. ครูยกตัวอย่างหนังสือ หรือรายงาน 1 เล่ม ให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่าครู
              จะอ่านรายงานให้ฟัง นักเรียนอยากฟังหรือเปล่า และถามต่อว่าถ้ารายงานนี้
              มีจอภาพให้ดูและมีเสียงด้วยนักเรียนจะเลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2
          2. เมื่อนักเรียนเลือกแบบแล้ว ครูอธิบายให้ฟังว่า การนำเสนอข้อมูล การรายงาน
              หน้าชั้นเรียน บางครั้งการอ่านอย่างเดียวทำให้เราเบื่อ ไม่อยากฟัง มองไม่เห็นภาพ
              ดังนั้น เราจึงต้องรู้จักวิธีการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้คนสนใจในสิ่งที่เรากำลังพูด

          3. ครูแนะนำนักเรียนว่าคอมพิวเตอร์มีหลายโปรแกรมที่จะช่วยเราให้สามารถนำเสนอ
              งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียง เพื่อให้งานที่เรานำเสนอมีความ
              น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นั้นคือโปรแกรม Power Point ซึ่งจัดอยู่ในชุดของโปรแกรมชุด
              สำนักงาน
          4. ครูให้นักเรียนตรวจสอบเกี่ยวกับตนเอง แล้วนำเสนอข้อมูลของตนเองในใบงาน
          5. ครูสังเกตพฤติกรรม

6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.  ตัวอย่างการนำเสนองานในลักษณะต่าง ๆ
2. ใบงาน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
3.  แบบสังเกตพฤติกรรม

7.การวัดผลประเมินผล

1.  วิธีการวัด
- สังเกตการฟัง และการตอบคำถาม
- ตรวจผลสำเร็จของใบงาน
2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล
          -  ใบงาน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
แบบสังเกตพฤติกรรม
3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

8.บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
     ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     ปัญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                  ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน
                                                             (………………..  ……….)
                                             ตำแหน่ง………………………………………………
                                                           ………../…………./………….
9.ข้อคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                    ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง
                                                                               (...................................)
                                                                              ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

10.ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                                    ลงชื่อ.......................................
                                                                             (นางสุนันทา เรืองทุม)
                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                                                      โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
11.ข้อคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                                       ลงชื่อ.......................................
                                                                                (นายสุวิทย์  มากดี)
                                                                     รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                                                                            โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
12.ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ควรปรับปรุง...............................................................................................
   
                                                                         ลงชื่อ.......................................ผู้บริหาร
                                                                                   (นายสุพล   วรรณจู)
                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม13.ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
…………………………………………………….………………………………………………………..................................................................………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….........................

                                                                   ลงชื่อ.......................................อาจารย์นิเทศก์
                                                                 (นางสาวนิตยา   มณีนิล)
                                                รองคณะบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ