วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
     ชื่อวิชา งานกราฟิกและนำเสนอข้อมูล            รหัสวิชา  ง 20247
     รายวิชาเพิ่มเติม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1             เวลา  40  ชั่วโมง       จำนวน  1.0  หน่วยกิต

          ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานนำเสนอและใส่ลูกเล่นต่างๆเพื่อความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
          โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  เป็นรายบุคคล  และการทำงานเป็นกลุ่ม  มีทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์        ทำงานด้วยความมุ่งมั่น  ขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์  เสียสละ  มีระเบียบวินัย  ทำงานตามขั้นตอนมีจิตสาธารณะ  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  คุ้มค่า  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ในการเรียนรู้  พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
 ผลการเรียนรู้                                                    
1.     มีความรู้ความเข้าใจในความหมาย,ประโยชน์ของโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2.     มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
3.     มีความรู้ความเข้าใจหลักการออกแบบเบื้องต้น
4.     มีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบของโปรแกรม
5.     มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างไฟล์นำเสนอ (Presentation)
6.     มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับไฟล์นำเสนอ
7.     มีความรู้ความเข้าใจในการแทรกข้อความ รูปภาพ เสียงและวีดีโอ
8.     มีความรู้ความเข้าใจในการใส่เอฟเฟคต่างๆ

รวม 10 ผลการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น