วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
หน่วยที่  1    เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ                เวลาเรียน   ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ลักษณะผลงานที่ต้องการนำเสนอ          เวลาเรียน   ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน…………………….... ……………                              ภาคเรียนที่ ….

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

2. สาระสำคัญ

          ลักษณะงานที่ต้องใช้โปรแกรมนำเสนอ

 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถเลือกงานเพื่อใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลได้

4. สาระการเรียนรู้

          ลักษณะงานที่เป็นข้อความ รูปภาพ กราฟ และลักษณะงานอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ
ด้วยโปรแกรม เพื่อให้น่าสนใจในการนำเสนอ

 

5.กระบวนการจัดการเรียนรู้

          1. ครูยกตัวอย่างหนังสือ หรือรายงาน 1 เล่ม ให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่าครู
              จะอ่านรายงานให้ฟัง นักเรียนอยากฟังหรือเปล่า และถามต่อว่าถ้ารายงานนี้
              มีจอภาพให้ดูและมีเสียงด้วยนักเรียนจะเลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2
          2. เมื่อนักเรียนเลือกแบบแล้ว ครูอธิบายให้ฟังว่า การนำเสนอข้อมูล การรายงาน
              หน้าชั้นเรียน บางครั้งการอ่านอย่างเดียวทำให้เราเบื่อ ไม่อยากฟัง มองไม่เห็นภาพ
              ดังนั้น เราจึงต้องรู้จักวิธีการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้คนสนใจในสิ่งที่เรากำลังพูด

          3. ครูแนะนำนักเรียนว่าคอมพิวเตอร์มีหลายโปรแกรมที่จะช่วยเราให้สามารถนำเสนอ
              งานในลักษณะต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียง เพื่อให้งานที่เรานำเสนอมีความ
              น่าสนใจมากยิ่งขึ้น นั้นคือโปรแกรม Power Point ซึ่งจัดอยู่ในชุดของโปรแกรมชุด
              สำนักงาน
          4. ครูให้นักเรียนตรวจสอบเกี่ยวกับตนเอง แล้วนำเสนอข้อมูลของตนเองในใบงาน
          5. ครูสังเกตพฤติกรรม

6. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.  ตัวอย่างการนำเสนองานในลักษณะต่าง ๆ
2. ใบงาน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
3.  แบบสังเกตพฤติกรรม

7.การวัดผลประเมินผล

1.  วิธีการวัด
- สังเกตการฟัง และการตอบคำถาม
- ตรวจผลสำเร็จของใบงาน
2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล
          -  ใบงาน เรื่อง การนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
แบบสังเกตพฤติกรรม
3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

8.บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
     ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     ปัญหา / อุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                  ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน
                                                             (………………..  ……….)
                                             ตำแหน่ง………………………………………………
                                                           ………../…………./………….
9.ข้อคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                    ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง
                                                                               (...................................)
                                                                              ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

10.ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                                    ลงชื่อ.......................................
                                                                             (นางสุนันทา เรืองทุม)
                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                                                      โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
11.ข้อคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                                       ลงชื่อ.......................................
                                                                                (นายสุวิทย์  มากดี)
                                                                     รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                                                                            โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
12.ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ควรปรับปรุง...............................................................................................
   
                                                                         ลงชื่อ.......................................ผู้บริหาร
                                                                                   (นายสุพล   วรรณจู)
                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม13.ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
…………………………………………………….………………………………………………………..................................................................………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….........................

                                                                   ลงชื่อ.......................................อาจารย์นิเทศก์
                                                                 (นางสาวนิตยา   มณีนิล)
                                                รองคณะบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น