วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด
เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Power Point
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................
คำชี้แจ้ง   ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นลำดับขั้นตอน

1. จงเขียนวิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point แบบเป็นขั้นตอน
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Power Point
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น