วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การคิดคะแนนจากระดับคุณภาพ

การคิดคะแนนจากระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม 20
คะแนนเต็ม 30
คะแนนเต็ม 40
ดีมาก  (4)
17-20
25-30
34-40
ดี  (3)
14-16
20-24
26-33
พอใช้ (2)
10-13
15-19
20-25
ปรับปรุง (1)
ต่ำกว่า 10
ต่ำกว่า 15
ต่ำกว่า 20

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น