วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
หน่วยที่  1    เรื่อง  มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ                เวลาเรียน   ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง  การเรียกใช้โปรแกรม Power Point                เวลาเรียน   ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน…………………….... ……………                              ภาคเรียนที่ ….

1.มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    สืบค้นข้อมูล  การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

2.สาระสำคัญ

          การเรียกใช้งานโปรแกรม Power Point

 

3.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

นักเรียนสามารถเข้าสู่โปรแกรม Power Point ได้ถูกต้อง

 

4.สาระการเรียนรู้

          วิธีการเรียกใช้งานโปรแกรม Power Point

 

5.กระบวนการจัดการเรียนรู้

          1. ครูให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
          2. แจกใบความรู้ เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรม Power Point เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม
          3. เมื่อเครื่องพร้อม ครูให้นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู้
          4. ครูสังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัตินักเรียน
          5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point

 

6.สื่อ/แหล่งการเรียนรู้

1.  ใบความรู้เรื่อง การเข้าสู่โปรแกรม Power Point
2.  แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point
3.  แบบสังเกตพฤติกรรม

 

7.การวัดผลประเมินผล

1.  วิธีการวัด
- สังเกตการฟัง และการตอบคำถาม
- ตรวจแบบฝึกหัด
2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล
          -  แบบฝึกหัด เรื่อง วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Power Point
แบบสังเกตพฤติกรรม
3.  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  ขึ้นไป

8.บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
     ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี  มีสุข)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
     ปัญหา / อุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
     ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

                                                  ลงชื่อ  ……………………………….…ผู้สอน
                                                             (………………..  ……….)
                                             ตำแหน่ง………………………………………………
                                                           ………../…………./………….
9.ข้อคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                    ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง
                                                                               (...................................)
                                                                              ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม


10.ข้อคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                                    ลงชื่อ.......................................
                                                                             (นางสุนันทา เรืองทุม)
                                                           หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                                                      โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
11.ข้อคิดเห็นของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ควรปรับปรุง...............................................................................................

                                                                       ลงชื่อ.......................................
                                                                                (นายสุวิทย์  มากดี)
                                                                     รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
                                                                            โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
12.ข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
 เห็นควรที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ควรปรับปรุง...............................................................................................
   
                                                                         ลงชื่อ.......................................ผู้บริหาร
                                                                                   (นายสุพล   วรรณจู)
                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
13.ข้อคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์
…………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……

                                                                   ลงชื่อ.......................................อาจารย์นิเทศก์
                                                                 (นางสาวนิตยา   มณีนิล)

                                                รองคณะบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น