วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ใบงาน

ใบงาน
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่..............ชั้น..................
คำชี้แจ้ง          ให้นักเรียนสำรวจข้อมูลของตนเองเพื่อนำเสนอประวัติตนเอง

1. ประวัติส่วนตัว
          ชื่อ-สกุล....................................................................................................................
          วันเดือนปีเกิด.................................................................อายุ....................................
          บิดาชื่อ.....................................................................................................................
          อาชีพบิดา................................................................................................................
          มารดาชื่อ.................................................................................................................
          อาชีพมารดา............................................................................................................
2. ประวัติการศึกษา
          กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียน..........................................................................................
          ชั้น......................................ครูประจำชั้นชื่อ...........................................................
          ชอบวิชาอะไรมากที่สุด..........................................................................................
          ไม่ชอบวิชาอะไรมากที่สุด.....................................................................................
3. ความใฝ่ฝัน
          อยากทำงานอะไร..................................................................................................
          เหตุผลเพราะอะไร................................................................................................
          ดูตัวอย่างจากใคร..................................................................................................
4. เพื่อนสนิทที่สุดในห้อง
          คนที่ 1 .................................................................................................................
          คนที่ 2 .................................................................................................................
          คนที่ 3 .................................................................................................................

¿&'(+.013789:;<=ÿ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น