วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิชา กราฟิกและนำเสนอข้อมูล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วย
การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ชั่วโมง
คะแนนการประเมิน
ระหว่างเรียน
กลางภาค
ปลายภาค
K
P
A
1
มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ
6
4
4
4
10
ลักษณะของผลงานที่ต้องการนำเสนอ
1
1
1
1


การเรียกใช้โปรแกรม Power Point
1
1
1
1การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ
2
1
1
1การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม
2
1
1
1


2
การจัดการสไลด์
12
6
6
6
10


การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ
2
1
1
1


การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ และมุมมอง
2
1
1
1


การตกแต่งข้อความ
2
1
1
1


การลบหรือเติมบุลเล็ต
2
1
1
1


คัดลอกรูปแบบของข้อความ
2
1
1
1


การใช้เท็กซ์บ็อกซ์
2
1
1
1
สอบกลางภาค
2
20
3
การตกแต่งสไลด์
6
4
4
4
5

การกำหนดพื้นหลัง
2
1
1
1การใช้เครื่องมือวาดภาพ
2
1
1
1การใช้ข้อความศิลป์
1
1
1
1การแทรกรูปภาพ
1
1
1
1


4
เทคนิคการนำเสนอ
6
4
3
3

5

การกำหนดลักษณะการเปลี่ยนภาพ
2
2
1
1การกำหนดลักษณะการแสดงของวัตถุ
2
1
1
1


การใส่เสียงให้กับแผ่นสไลด์และวัตถุ
2
1
1
1

5
การนำเสนอข้อมูลกราฟแบบง่าย
2
1
1
1

5

ส่วนประกอบของกราฟ
2
1
1
1


6
การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ
4
2
2
1

5
การประยุกต์เพื่อใช้งาน
4
2
2
1

                            สอบปลายภาค
2


20
รวม
40
20
20
60
40
รวมทั้งสิ้น
60 + 40 = 100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น