วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โครงสร้างรายวิชา


โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
วิชา งานกราฟิกและนำเสนอข้อมูล(ง20243)       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1                       เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน  1.0  หน่วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : กลางภาค : ปลายภาค  60 : 20 : 20
ที่
ชื่อหน่วย
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
เวลา(ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน
1
มารู้จักกับโปรแกรมนำเสนอผลงานกันเถอะ
ข้อที่ 1,2,3,4
ลักษณะของผลงานที่ต้องการนำเสนอ
1
12
การเรียกใช้โปรแกรม Power Point
1
การใช้เมนูและแถบเครื่องมือ
2
การปิดแฟ้มและออกจากโปรแกรม
2
2
การจัดการสไลด์
ข้อที่ 5
การสร้างสไลด์แบบต่าง ๆ
2
18
การเลื่อนไปยังส่วนต่าง ๆ และมุมมอง
2
การตกแต่งข้อความ
2
การลบหรือเติมบุลเล็ต
2
คัดลอกรูปแบบของข้อความ
2
การใช้เท็กซ์บ็อกซ์
2
3
การตกแต่งสไลด์
ข้อที่ 6
การกำหนดพื้นหลัง
2
12
การใช้เครื่องมือวาดภาพ
2
การใช้ข้อความศิลป์
2
การแทรกรูปภาพ
2
4
เทคนิคการนำเสนอ
ข้อที่ 7
การกำหนดลักษณะการเปลี่ยนภาพ
2
10
การกำหนดลักษณะการแสดงของวัตถุ
2
การใส่เสียงให้กับแผ่นสไลด์และวัตถุ
2
5
การนำเสนอข้อมูลกราฟ
แบบง่าย
ข้อที่ 8
การสร้างกราฟ
2
3
ส่วนประกอบของกราฟ
2
6
การประยุกต์เพื่อใช้ในงานอาชีพ
ข้อที่ 8
การประยุกต์เพื่อใช้งาน
4
5
สอบกลางภาค
2
20
สอบปลายภาค
2
20
รวม
40
100

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น