วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาระสำคัญ
K
กระบวนการ
P
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
A
สมรรถนะสำคัญผู้เรียน
C
มาตรฐาน ง 3.1
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพ
หลักการทำงาน
เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล   การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพ
ความสามารถในการคิด
มาตรฐาน ง 3.1
ตัวชี้วัด 3ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
·    ข้อมูลและสารสนเทศ
    - ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ
    - การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ประเภทของข้อมูล
วิธีการประมวลผลข้อมูล
การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอน ดังนี้
 - การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
  และการตรวจสอบข้อมูล
 - การประมวลผลข้อมูล
  ได้แก่  การรวบรวบ เป็นแฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูลการคำนวณ  และการทำรายงาน
 - การดูแลรักษาข้อมูล ได้แก่ การจัดเก็บ การทำสำเนา   การแจกจ่ายและการ สื่อสารข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล
ระดับของสารสนเทศ
ประโยชน์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น