วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การตัดสินผลการเรียน

การตัดสินผลการเรียน
คะแนน
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
80 – 100
4
ผลการเรียนดีเยี่ยม
75 – 79
3.5
ผลการเรียนดีมาก
70 – 74
3
ผลการเรียนดี
65 – 69
2.5
ผลการเรียนค่อนข้างดี
60 - 64
2
ผลการเรียนปานกลาง
55 - 59
1.5
ผลการเรียนค่อนข้างต่ำ
50 – 54
1
ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด
0 - 49
0
ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น