วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ระดับคุณภาพการประเมินผล

ระดับคุณภาพการประเมินผล
ประเด็นการประเมิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก  (4)
ดี  (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
1.การตั้งประเด็นคำถาม
1.ตั้งประเด็นคำถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ด้วยตนเอง
2.ขอบข่าย ประเด็นคำถามชัดเจน ครอบคลุมข้อมูล ปัจจัย หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตนเองเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
3.คำถามมีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ มีความเป็นไปได้ในการแสวงหาคำตอบ
1.ตั้งประเด็นคำถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้โดยมีครูชี้แนะ
2.ขอบข่าย ประเด็นคำถามชัดเจน ครอบคลุมข้อมูล ปัจจัย หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตนเองเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
3.คำถามมีความเป็นไปได้ในการแสวงหาคำตอบ
1.ตั้งประเด็นคำถามในเรื่องที่ตนเองสนใจได้โดยมีครูชี้แนะ
2.ขอบข่าย ประเด็นคำถามชัดเจน ครอบคลุมข้อมูล ปัจจัย หรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับตนเองเชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ
3.คำถามมีความเป็นไปได้ในการแสวงหาคำตอบ
1.ใช้คำถามที่ครูชี้แนะมากำหนดประเด็นคำถาม


2. การตั้ง
สมมติฐาน
1.พูดหรือเขียนคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าโดยอาศัยความรู้สาขาวิชาต่างๆ
2.คำตอบที่คาดคะเนหรือสมมติฐานแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนครอบคลุมสอดคล้องกับประเด็นคำถาม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ในการตรวจสอบ
1.พูดหรือเขียนคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าโดยอาศัยความรู้สาขาวิชาต่างๆ
2.คำตอบที่คาดคะเนหรือสมมติฐานแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับประเด็นคำถาม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ในการตรวจสอบ
1.พูดหรือเขียนคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าโดยอาศัยความรู้สาขาวิชาต่างๆ
2.คำตอบที่คาดคะเนหรือสมมติฐานแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตัวแปรที่เกี่ยวข้องบ้าง สอดคล้องกับประเด็น คำถาม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้น้อย ในการตรวจสอบ
1.พูดหรือเขียนคาดคะเนคำตอบล่วงหน้าโดยอาศัยความรู้สาขาวิชาต่างๆ
2.คำตอบที่คาดคะเนหรือสมมติฐานแสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล ตัวแปรที่ไม่สอดคล้องกับประเด็นคำถาม มีความเป็นไปได้น้อย ในการตรวจสอบ
3.การค้นคว้าแสวงหาคำตอบ
1. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูลชัดเจนและปฏิบัติได้ วิธีการรวบรวม/สืบค้นข้อมูลเหมาะสม
2.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ครอบคลุมทุกประเด็นคำตอบที่คาดคะเน/สมมติฐานที่ตั้งไว้
3.มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
4. มีการบันทึกข้อมูลเหมาะสมและครบทุกประเด็นตามเป้าหมาย
1. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูลชัดเจนและปฏิบัติได้ วิธีการ รวบรวม/สืบค้นข้อมูลเหมาะสม
2.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ครอบคลุมทุกประเด็นคำตอบที่คาดคะเน/สมมติฐานที่ตั้งไว้
3.มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
4. มีการบันทึกข้อมูลเหมาะสมเฉพาะประเด็นสำคัญ
1. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูลชัดเจนและปฏิบัติได้ วิธีการ รวบรวม/สืบค้นข้อมูลเหมาะสม
2.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ไม่หลากหลายแต่ ครอบคลุมทุกประเด็นคำตอบที่คาดคะเน/สมมติฐานที่ตั้งไว้
3.มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
4. มีการบันทึกข้อมูลได้ข้อมูลประเด็นสำคัญ
1. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นข้อมูลชัดเจนและปฏิบัติได้ วิธีการ รวบรวม/สืบค้นข้อมูลเหมาะสม
2.ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ไม่หลากหลายไม่ครอบคลุมทุกประเด็นคำตอบที่คาดคะเน/สมมติฐานที่ตั้งไว้
3.ไม่มีการแลก เปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม
4. มีการบันทึกข้อมูลไม่ตรงประเด็นสำคัญ
4.การสรุปองค์ความรู้
1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม
2.สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจนมีการอภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้อย่างสมเหตุ
สมผล
3.นำองค์ความรู้ที่ได้ไปเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม
2.สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจนมีการอภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้
3.นำองค์ความรู้ที่ได้ไปเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นระบบ

1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม
2.สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจนมีการอภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ไม่ชัดเจน
3.นำองค์ความรู้ที่ได้ไปเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นระบบ

1. ไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง
2.สังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ได้ไม่ชัดเจน
3.ไม่มีการนำองค์ความรู้ไปเสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น