วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน      ดี  ให้  2         พอใช้  ให้  1         ควรปรับปรุง  ให้  0
เกณฑ์การประเมิน         การผ่านการประเมินทุกรายการต้องได้  ขึ้นไป
เลขที่
ชื่อ สกุล
คะแนน
สรุป


2
2
2
รวม
ผ่าน
ไม่ผ่านเกณฑ์   การสนใจในการตอบคำถาม
ความกระตือรือร้น
การแสดงความคิดเห็น
คะแนนรวมพฤติกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู้ประเมิน ( ครูผู้สอน )
   ( ………………………………………… )
                        ………. / …………… / ……….


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น